top of page

cinnovate

shutterstock_1917152258_edited.jpg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

van:

De firma Dugour Electronics Almere BV handelend onder de naam DEA bv, verder te noemen DEA, is exclusief licentiehouder van de DEA Logic, C-Lock en Cinnovate producten en merken.

Gevestigd:

Wisselweg 33

1314 CB ALMERE

gedeponeerd op bij de Kamer van Koophandel onder nummer inschrijvingsnummer 39046783

 

1. ALGEMEEN

 

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DEA en alle overeenkomsten tussen DEA en Afnemers.

1.2      Eventuele voorwaarden, voorwaarden van Afnemer daaronder begrepen, die afwijken van deze voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen met uitzondering van voorwaarden die schriftelijk door DEA zijn aanvaard.

1.3       Indien DEA niet steeds strikte naleving van de voorwaarden verlangt, betekent niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DEA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

2. OFFERTES, AANBIEDINGEN EN ORDERS

 

2.1       Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle offertes en aanbiedingen geheel vrijblijvend.

2.2       Iedere door Afnemer bij DEA te plaatsen order voor goederen dient schriftelijk te geschieden.

2.3       Een overeenkomst tussen DEA en Afnemer komt tot stand door schriftelijk orderbevestiging van DEA aan Afnemer.

2.4       Indien de aanvaarding van Afnemer (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DEA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DEA anders aangeeft.

2.5       Een samengestelde prijsopgave verplicht DEA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes en/of delen daarvan gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

3. PRIJZEN EN KORTINGEN

 

3.1       Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW)

3.2       De overeengekomen prijzen zijn de prijzen vermeld in de orderbevestiging, met dien verstande dat DEA zich het recht voorbehoudt een door enige overheidsmaatregel ontstane kostprijsverhoging van de betrokken goederen aan Afnemer door te berekenen. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij DEA alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeengekomen uit te voeren.

3.3       Indien DEA met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is DEA niettemin ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

4. CONTRACTSDUUR; UITVOERING, LEVERINGEN/DEELLEVERINGEN EN WIJZIGING OVEREENKOMST

 

4.1       De overeenkomst tussen DEA en Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2       Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Afnemer DEA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DEA dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.3       Indien DEA gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan DEA ter beschikking heeft gesteld.

4.4      DEA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5     Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan DEA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. DEA zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering

4.7       Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is DEA gerechtigd om daaraan eerste uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Afnemer bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van DEA op en is voor de Afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DEA een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.8       Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens DEA gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade die (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van DEA daardoor direct of indirect ontstaan.

4.9       Voor de levering wordt gewerkt met drie transport categorieën.

1. Klein transport DHL / PostNL etc.

2. Groot transport DHL, etc onverzekerd vervoer (risico is voor de afnemer).

3. Groot transport Koerier, verzekerd vervoer.

Transportkosten zijn altijd voor rekening van de Afnemer. Indien er sprake is van deellevering dan zijn de extra kosten die daarbij horen altijd voor rekening van de Afnemer.

4.10     De gekochte en te leveren goederen zijn voor rekening en risico van Afnemer, zodra en indien zij op de door DEA opgegeven datum en plaats voor in ontvangst name gereed staan.

4.11     De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Afnemer. De Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.12     Het is DEA toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is DEA bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. BETALINGEN EN INCASSO

 

5.1       Behoudens het bepaalde in lid 2 en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Afnemer in verzuim. DEA is gerechtigd periodiek te factureren.

5.2       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal bij orders of opdrachten waarmee een bedrag van € 2.500,= of meer is gemoeid, betaling van de overeengekomen prijs geschiedt in twee termijnen:

a. 50% binnen 14 dagen na verzending van de orderbevestiging;

b. 50% binnen 14 dagen na aflevering van de goederen 

5.3       Indien DEA in termijnen levert, is DEA gerechtigd Afnemer voor iedere deelzending apart te factureren en daarvoor betaling te verlangen overeenkomstig de overige bepalingen van dit artikel.

5.4       Afnemer heeft nimmer het recht zich op compensatie te beroepen, dan wel betaling op te schorten in verband met een gestelde tegenvordering.

5.5       DEA heeft ten alle tijde het recht alvorens tot levering over te gaan van Afnemer te verlangen dat genoegzame zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. Indien Afnemer de door DEA verlangde zekerheid niet stelt, heeft DEA het recht iedere verdere levering voor onbepaalde tijd op te schorten.

5.6       Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.7       Indien enige betaling niet tijdig plaatsvindt worden alle eventuele overige vorderingen van DEA op Afnemer terstond opeisbaar.

5.8       Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, vertragingsrente van 1%, tenzij wettelijke rente hoger is, per maand verschuldigd. De rente wordt berekend over de openstaande opeisbare bedragen vanaf de dag dat betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag van algehele voldoening.

5.9       DEA heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.10     DEA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DEA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan

5.11     Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DEA verschuldigde.

5.12     Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.13     Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien DEA echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

6.1       Alle door DEA in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van DEA totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met DEA gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

6.2       Door DEA geleverde zaken, die ingevolge lid 6.1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6.3       De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DEA veilig te stellen.

6.4       Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om DEA daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6.5       De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DEA ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DEA gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens DEA bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al het geen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.6       Voor het geval DEA zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DEA en door DEA aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DEA zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

 

7. GARANTIE

 

7.1          De door DEA te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. DEA kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

7.2          De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door DEA verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

7.3          Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DEA, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar DEA geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

7.4          De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan DEA te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan DEA te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat DEA in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient DEA in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.5          Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. Indien en zolang Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens DEA heeft voldaan, kan hij geen aanspraak maken op enigerlei garantie.

7.6          Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.7          Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal DEA de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van DEA, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de desbetreffende zaak franco aan DEA te retourneren en de eigendom daarover aan DEA te verschaffen, tenzij DEA anders aangeeft. In geval van herstel is de Afnemer gehouden om de desbetreffende zaak franco aan DEA te retourneren voor herstelwerkzaamheden, tenzij DEA anders aangeeft.

7.8          DEA is nimmer verplicht garantiewerkzaamheden op locatie uit te voeren, mits schriftelijk overeengekomen tussen DEA en Afnemer. Indien DEA toch beslist garantie-, service of coulance werkzaamheden op locatie uit te voeren dan kunnen daar op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend en behoudt DEA ten alle tijden het recht deze werkzaamheden op locatie te staken.

7.9          Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van DEA daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer.

7.10        Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.

7.11        In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens DEA en de door DEA bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

7.12        Afnemer weet en erkent dat DEA geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt:

a.             voor herstel en vervanging van goederen of onderdelen, die niet overeenkomstig hun installatie-, bediening- of onderhoudsinstructies zijn aangebracht of gebruikt, of waaraan zonder toestemming van DEA door Afnemer of derden reparaties of wijzigingen zijn aangebracht.

b.             voor enige directe of indirecte schade uit welke oorzaak ook geleden door Afnemer, door haar werknemers of door derden in verband met door DEA geleverde goederen, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van DEA.

7.13        Afnemer zal DEA vrijwaren in geval van aanspraak van derden.

7.14        Indien DEA uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden DEA zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DEA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DEA en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

 

8. INSTALLATIE

 

Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is tussen DEA en Afnemer, dat er door DEA installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, dan dient met de volgende punten rekening gehouden te worden.

8.1          DEA zal de apparatuur bedrijfsklaar installeren of laten installeren, indien dit tussen DEA en Afnemer schriftelijk is overeengekomen.

8.2          Installatiewerkzaamheden en testprocedures zijn voor rekening van Afnemer.

8.3          De goederen worden geacht door Afnemer te zijn aanvaard op de datum waarop de door DEA geleverde goederen bij Afnemer door DEA of een door DEA aan te wijzen derde zijn geïnstalleerd en de standaard installatie- en testprocedures naar het oordeel van DEA met goed gevolg zijn uitgevoerd. Indien Afnemer de goederen zelf zal installeren worden de goederen geacht door Afnemer te zijn aanvaard op de eerste dag volgende op de ontvangst van de goederen.

8.4          Assistentie en opleveringswerkzaamheden dienen apart te worden overeengekomen en vallen niet onder de installatie overeenkomst.

 

9. STANDAARDPROGRAMMATUUR

 

9.1          Indien DEA aan Afnemer het recht tot het gebruik van standaardprogrammatuur verleent, gelden de

navolgende bepalingen:

a.            DEA stelt aan Afnemer ter beschikking de standaardprogrammatuur als omschreven in de orderbevestiging;

b.            DEA verleent Afnemer voor de ter beschikking gestelde standaardprogrammatuur een niet overdraagbaar gebruiksrecht. Afnemer zal de standaardprogrammatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken;

c.             Industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de standaardprogrammatuur blijven bij DEA Logic bv in exclusieve licentie verstrekt aan DEA,

d.            DEA zal gedurende 3 maanden na levering eventuele gebreken herstellen indien de standaardprogrammatuur niet aan de schriftelijke specificaties voldoet. DEA is gerechtigd de kosten van herstel in rekening te brengen in geval van gebruiksfouten zijdens Afnemer. De garantie is niet van toepassing indien de standaardprogrammatuur door anderen dan DEA is gewijzigd.

e.            De in het voorgaande lid omschreven garantiebepaling is uitsluitend van toepassing indien DEA met Afnemer geen onderhoudsovereenkomst heeft gesloten.

f.             Indien het recht tot het gebruik van de standaardprogrammatuur door een toeleverancier van DEA slechts wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de licentie- of gebruikersovereenkomst van de betrokken toeleverancies zijn de voorwaarden en bepalingen van bovengenoemde overeenkomst van toepassing. DEA zal Afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

g.            Afnemer weet en erkent dat DEA geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor enige directe of indirecte schade uit welke oorzaak ook geleden door Afnemer, door haar werknemers of door derden in verband met door DEA ter beschikking gestelde standaardprogrammatuur, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van DEA.

 

10. GEBREKEN / KLACHTENTERMIJNEN

 

10.1        De Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

                a.            of de juiste zaken zijn geleverd;

                b.            of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)

overstemmen met hetgeen overeengekomen;

c.            of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

10.2        Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Afnemer deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan DEA te melden. Zoals in de garantiebepalingen van deze algemene voorwaarden bepaald.

10.3        Niet zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan DEA. Zoals in de garantiebepalingen van deze algemene voorwaarden bepaald.

 

11. ONTBINDING

 

11.1        De vorderingen van DEA op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a.            Indien na het sluiten van de overeenkomst aan DEA omstandigheden ter kennis komen die DEA

goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b.            Indien DEA de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen

voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.In de genoemde gevallen is DEA bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van DEA schadevergoeding te vorderen.

 

11.2        Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan DEA zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is DEA bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1        Indien DEA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2        DEA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DEA is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

12.3        Indien DEA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DEA beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.4        De aansprakelijkheid van DEA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

12.5        Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

12.6        Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DEA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DEA toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.7        DEA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.8        De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DEA of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

14.1        Overeenkomsten tussen DEA en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht.

14.2        Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Lelystad. DEA blijft echter bevoegd de Afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

15. VINDPLAATS EN WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

 

15.1        DEA is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. DEA zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

15.2        Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Lelystad.

15.3        Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Afnemer.

SDW ondersteunt kinderen, jongeren, volwassen en ouderen met een beperking op alle vlakken waarbij ze ondersteuning nodig hebben. Of het nu gaat om wonen, werken of vrij tijd. SDW staat voor iedereen klaar om te helpen.

bottom of page